تعارض زناشویی

تعارض زناشویی

تأثیر عدم آگاهی و رفتارهای نا بالغانه بر ایجاد تعارض زناشویی مفهوم تعارض و تعارض پدیده ای است که به موازات عشق در ارتباط زناشویی به وجود می آید و امری غیر قابل اجتناب است. تعارض ، زمانی پیش می آید که اعمال یک فرد با اعمال فرد دیگر تداخل پیدا می کند. همچنان که …

تعارض زناشویی ادامه مطلب »